Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego Kardiomonitora.

Parametry techniczne:

- czujnik SpO2

- czujnik wielogazowy

- moduł ECG

 Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

Do POBRANIA: Tabela parametrów oferowanego kardiomonitora

 

 

LGD LOGO

 

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020