Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowej Jednostki Dentystycznej

Parametry techniczne:

- kompresor

- mikrofiltr

- prędkość kątnicy z oświetleniem

Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

LGD LOGO

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020