Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Scanera cyfrowego.

Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Scanera cyfrowego.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Daria Misiura, ul. Salezjańska 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa Scanera cyfrowego

Podstawowe parametry:

- skanowanie kaset z rozdzielczością 6 i 12 pikseli/mm

- 16 bitowa głębokość skanowania

- obróbka obrazowa z użyciem technologii EVP+

- monitor 24 cale

- oprogramowanie Image Suite V4 Vet mini

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane urządzanie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani dzielenia przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę oraz dostarczona na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie pliku PDF, w terminie do dnia 29 października 2018 r. godz. 15.00. Termin uważa się za zachowany w  przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

 

OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:

Kryteria wyboru: cena - waga 100% (maks. 100 pkt.)

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

S = [ (C min / C oferty ) x 100]

Gdzie:

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,

cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu,

jest niekompletna,

Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

 

KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu jest : Daria Misiura , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 884992073, od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.