Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem.

Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem.

 

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Daria Misiura, ul. Salezjańska 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zakup i dostawa Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem

 1. Podstawowe parametry:
 2. monitor Led 19-calowy na wyginanym ramieniu,
 3. sterowany ekran dotykowy o regulowanym nachyleniu,
 4. niezależne 4 aktywne gniazda głowic,
 5. automatyczna optymalizacja spektrum,
 6. system z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane urządzanie powinno posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów w Polsce zgodnie z dyrektywami unijnymi oraz ustawodawstwem polskim. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani dzielenia przedmiotu zamówienia.

Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

III.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferta powinna zostać podpisana przez uprawnioną osobę oraz dostarczona na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie pliku PDF,  w terminie do dnia 29 października 2018 r. godz. 15.00.  Termin uważa się za zachowany w  przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

 1. OCENA OFERTY

Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria:

 1. Kryteria wyboru: cena - waga 100% (maks. 100 pkt.)

Punkty będą wyliczone w oparciu o wzór matematyczny:

S = [ (C min / C oferty ) x 100]

Gdzie:

S – ilość punktów przyznanych danej ofercie

C min – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert

C oferty – cena badanej oferty

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 3. W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty.
 4. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 5. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 6. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 7. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu,
 9. jest niekompletna,
 10. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
 11. W przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie spełni oczekiwań Zamawiającego, wybór ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyny.
 12. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą do kontaktu jest : Daria Misiura , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 884992073, od poniedziałku do piątku 8.00-16.00.